Félix Clement

Technical Manager

Mäi Numm ass Félix Clement, ech sinn 18 Joer aal a wunnen zu Bartreng. Ech war bis 2018 am Lycée Aline Mayrisch op enger deuxième G, mee ech versti mech net mam Schoulsystem an hunn d’Schoul dofir am Januar 2018 oofgebrach. D’Grënn dofir sinn zimmlesch komplex, kann ech engem awer gären privat erklären. Ech hunn am Foodtruck LëtzeBurger eng ganz wichteg Roll an der Administratioun, vue dass ech den Gérant technique vun der Firma sinn, dat heescht déi Persoun, déi d’Erlaabnis besëtzt vun der Firma, fir ze existéieren an kommerziell genotzt ze ginn. Zousätzlesch sinn ech fest ugestallt an eiser Firma, well ech am Foodtruck wärt schaffen, haaptsächlech um Grill. Ech wëll dem Client e richteg gäilt Geschmackserliefnis liwweren an dofir suergen dass e mat engem gudde Gefill ka sein Dag fortféieren.