Pol Miller

Mäi Numm ass Pol Miller sinn 19 Joer jonk an sinn op enger 12 iéme Génie Civil. Hobbyen sinn Club des Jeunes an Scouten. Zesummen mam gary këmmeren ech mech em den Marketing. Dat ganzt ass eng Erausfuerderung déi mer eis gestallt hunn dozou gehéieren och gutt ideen déi mer gären duerchsetzen. Mier kucken no fir an probéieren mat engem erfollegräichen Projet duerchzestarten.